VitrumNet BV
Algemene voorwaarden Access en Koppelingen
Versie 2.5 – 15 april 2018

Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of leveringen van VitrumNet BV, hierna te noemen VitrumNet, en Overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen VitrumNet en Eindgebruiker, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische Overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Eindgebruiker zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Eindgebruiker dan wel derden ten behoeve van Eindgebruiker worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door VitrumNet, tenzij deze door VitrumNet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden Access en Diensten, hierna te noemen, Algemene Voorwaarden Access, van VitrumNet zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
1.1.4 VitrumNet is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden Access van VitrumNet aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Access zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt, waarbij duidelijk wordt aangegeven waar de bezwaren op berusten.
1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Access en/of tussen VitrumNet en Eindgebruiker gesloten Overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door VitrumNet zijn vastgelegd.
1.1.6 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Access van VitrumNet worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Overeenkomst: Door VitrumNet met Eindgebruiker overeengekomen abonnement, waarmee Eindgebruiker Toegang krijgt tot het Netwerk (Access), waarover zij een Koppeling van VitrumNet en/of Diensten van derden leveranciers kan aanvragen.
1.2.3 Access: Het onder voorwaarden toegang krijgen tot het open Netwerk van VitrumNet, waardoor Eindgebruikers gebruik kunnen maken van eventuele Koppelingen van VitrumNet en/of Derden Diensten van derden leveranciers.
1.2.4 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden worden ondermeer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.5 Bedrijfspand: Bedrijfs- en/of woonruimte gehuurd, in eigendom van of anderszins in gebruik door Eindgebruiker.
1.2.6 Derden Diensten: Alle verstrekte Diensten en abonnementen, die daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van – en/of geleverd worden door derden leveranciers.
1.2.7 Diensten: Alle VitrumNet Access en eventuele Koppelingen en/of Derden Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.8 Eindgebruiker: Eenieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Diensten.
1.2.9 Fair Use: het redelijke gebruik door de Eindgebruiker van de Diensten zoals nader bepaald in artikel 4.
1.2.10 VitrumNet: VitrumNet B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan VitrumNet verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Eindgebruiker aangaat en de Algemene Voorwaarden VitrumNet van toepassing heeft verklaard.
1.2.11 VitrumNet Koppelingen: Alle door VitrumNet verstrekte Access, Koppelingen, abonnementen en producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden. Hieronder worden o.a. begrepen het beschikbaar stellen van het Netwerk, Access en een eventuele Koppeling.
1.2.12 Switch: Elektrisch apparaat, dat bestemd is om het glasvezelNetwerk voor Eindgebruiker te ontsluiten. Deze Switch van VitrumNet wordt in het Bedrijfspand van Eindgebruiker geïnstalleerd en bevat aansluitpunten voor (rand)apparatuur (o.a. computer, server, e,d,) en is direct gekoppeld aan het Netwerkaansluitpunt.
1.2.13 Netwerk: Het in opdracht van de Breedband Drechtsteden Groep BV aangelegde glasvezelNetwerk, waarmee door VitrumNet en leveranciers van Derden Producten aan de Eindgebruiker Diensten kunnen worden geleverd, inclusief alle kabels, het Netwerkaansluitpunt, de Switch en andere technische middelen die de overdracht van signalen en het verlenen van Diensten via dit glasvezelNetwerk mogelijk maken. VitrumNet beheert en onderhoudt de onderdelen van het glasvezelNetwerk van buiten het Bedrijfspand van de Eindgebruiker tot en met het Netwerkaansluitpunt in het Bedrijfspand van de Eindgebruiker.
1.2.14 Netwerkaansluitpunt: Fysiek punt in en/of aan het Bedrijfspand van Eindgebruiker, dat deel uitmaakt van het Netwerk en nodig is om toegang te verkrijgen tot dit Netwerk om via dit Netwerk te kunnen communiceren.
1.2.15 Koppeling: Een door VitrumNet geprogrammeerde Koppeling, bestaande uit het leveren van een beveiligde verbinding tussen twee Netwerkaansluitpunten binnen het Netwerk (of daarbuiten), waardoor informatie verstuurd kan worden via een willekeurig protocol door de Eindgebruiker.
1.2.16 Storing(en): Zoals nader omschreven in artikel 6.4.

1.3 Bevestiging

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van VitrumNet zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van VitrumNet.

1.4 Aanbiedingen

1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.5 Sluiten van Overeenkomsten.

1.5.1 Een Overeenkomst tussen VitrumNet en Eindgebruiker wordt aangegaan voor de overeengekomen minimale contractsduur en wordt daarna behoudens tijdige opzegging telkenmale voor 12 (twaalf) maanden stilzwijgend verlengd, tenzij anders wordt overeengekomen. De Overeenkomsten tussen Eindgebruiker en een derde leverancier van Derden Diensten, die onder andere door bemiddeling van VitrumNet verstrekt worden aan Eindgebruiker, zijn de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing (conform artikel 3.) Een Overeenkomst tussen Eindgebruiker en de derden leverancier van Derden Diensten wordt aangegaan en beëindigd in overeenstemming met die Algemene Voorwaarden Derden. Indien hieromtrent niets is bepaald, zal de Overeenkomst betreffende de Derden Diensten in beginsel worden aangegaan voor de duur van de voor die Derden Dienst toepasselijke betalingstermijnen en wordt behoudens tijdige opzegging telkenmale voor die duur (met een maximum van één jaar) stilzwijgend verlengd. Indien geen specifieke betalingstermijn is overeengekomen, zal een termijn van één (1) maand gelden.
1.5.2 Een Overeenkomst tussen Eindgebruiker en VitrumNet komt tot stand op het moment dat VitrumNet, na een volledig ingevulde en (elektronisch) ondertekende Overeenkomst van Eindgebruiker te hebben ontvangen en VitrumNet de aanvraag van Eindgebruiker schriftelijk of elektronisch aanvaard. De Overeenkomst kan tevens tot stand komen door het invullen van de Overeenkomst op de website van VitrumNet door Eindgebruiker en de aanvaarding door VitrumNet.
1.5.3 Een Overeenkomst tussen Eindgebruiker en leverancier van Derden Diensten komt tot stand op het moment dat leverancier van Derden Diensten de aanvraag van of namens de Eindgebruiker schriftelijk of elektronisch aanvaard door middel van ondertekening.
1.5.4 Indien VitrumNet overgaat tot levering van de VitrumNet Koppelingen zonder een schriftelijke acceptatie van Eindgebruiker te hebben ontvangen, geldt de levering/activering van de Dienst als moment van acceptatie.
1.5.5 VitrumNet behoudt zich te allen tijde het recht voor om een aanvraag voor een Dienst te weigeren, dan wel nadere voorwaarden te stellen.
1.5.6 Indien leverancier van Derden Diensten in gebreke blijft of anderszijds niet in staat is te voldoen aan het leveren conform overeengekomen voorwaarden in een nieuwe overeenkomst is Breedband Drechtsteden gerechtigd de overeenkomst met Eindgebruiker zonder verdere voorwaarden te ontbinden en/of ongeldig te verklaren.

1.6 Beëindiging van Overeenkomsten

1.6.1 VitrumNet en Eindgebruiker kunnen de Overeenkomst op het door de andere partij verstrekte adres schriftelijk per post of per e-mail tegen het einde van de looptijd opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) maanden.
1.6.2 VitrumNet is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk (reguliere post of per e-mail) zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Eindgebruiker in gebreke is en ook na schriftelijke sommatie met daarin een redelijke termijn, in gebreke blijft haar
verplichtingen na te komen.
1.6.3 VitrumNet heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen, te ontbinden dan wel te annuleren, indien

 • a) Eindgebruiker verhuist dan wel niet meer gevestigd/kantoorhoudende is op het opgegeven adres;
 • b) voor Eindgebruiker een faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel Eindgebruiker in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend;
 • c) VitrumNet of een leverancier van Derden Diensten stopt met levering, exploitatie en/of ontsluiting van een Dienst
 • d) Eindgebruiker overlijdt of
 • e) Eindgebruiker een verzoek tot wettelijke schuldsanering indient.

1.6.4 Indien de Overeenkomst tussentijds eindigt door doen en/of nalaten van Eindgebruiker conform artikel 1.6.2. en 1.6.3, is Eindgebruiker gehouden de vergoedingen met betrekking tot Diensten voor de resterende contractduur ineens aan VitrumNet te voldoen.
1.6.5 Indien een Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, dient de Eindgebruiker eventueel door VitrumNet ter beschikking gestelde Switch en/of (rand)apparatuur binnen 7 dagen te retourneren op de door VitrumNet aangegeven wijze en is de Eindgebruiker alsdan verplicht de eventuele door VitrumNet beschikbaar gestelde programmatuur van zijn computersysteem te verwijderen en zulks op verzoek binnen de genoemde termijn schriftelijk aan VitrumNet te bevestigen.
1.6.6 Op het moment van beëindiging worden alle vorderingen van VitrumNet op de Eindgebruiker direct opeisbaar.
1.6.7 Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Eindgebruiker geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten e.d.
1.6.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst brengt VitrumNet bij Eindgebruiker eventuele kosten voor verwijderen van aansluitingen en/of apparatuur bij Eindgebruiker in rekening.

1.7 Medewerking / Informatieplicht Eindgebruiker

1.7.1 Alle opdrachten voor VitrumNet worden uitgevoerd op basis van de door Eindgebruiker aan VitrumNet kenbaar gemaakte informatie en/of (contact/adresserings) gegevens.
1.7.2 Eindgebruiker zal VitrumNet alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, nuttige en noodzakelijke informatie en/of overige (contact/adresserings)gegevens verschaffen. Eindgebruiker zal instaan door de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.7.3 Indien de in dit artikel voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van VitrumNet staan, of indien Eindgebruiker op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft VitrumNet in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.7.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde informatie, zal VitrumNet te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Eindgebruiker, de Overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 VitrumNet is slechts aansprakelijk voor schade voor zover uit dit artikel blijkt.
1.8.2 Eindgebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor al het gebruik van het Netwerk en overige Diensten dat vanaf zijn adres/Netwerkaansluitpunt wordt gemaakt, ook indien dit gebeurt door derden zonder zijn toestemming. Aansprakelijkheid van VitrumNet voor schade van Eindgebruiker als gevolg van het gebruik van Diensten is uitdrukkelijk uitgesloten. VitrumNet aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door (gebruik van) Derden Diensten.
1.8.3 Aansprakelijkheid van VitrumNet voor enige schade aan- of ontstaan door gebrekkige werking van apparatuur, programmatuur en of systemen die Eindgebruiker heeft aangesloten of heeft laten
1.8.4 Indien VitrumNet ondanks voorgaande bepalingen alsnog aansprakelijk blijkt te kunnen worden gesteld, zal de totale aansprakelijkheid van VitrumNet wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met inachtneming van artikel 1.8.5 en 1.8.6 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
1.8.5 Indien de Overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan één jaar en de aansprakelijkheid van VitrumNet vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) daadwerkelijk betaald door Eindgebruiker (of derde) van VitrumNet op basis van de duurovereenkomst voor één jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan).
1.8.6 VitrumNet heeft zich ter zake van schade verzekerd. VitrumNet is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Eindgebruiker (of derde) uit hoofde van de met VitrumNet gesloten Overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Eindgebruiker van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en uitgekeerd, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
1.8.7 De totale aansprakelijkheid van VitrumNet voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 100.000,-- (één honderd duizend) waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.8 Onder directe schade wordt alleen verstaan: a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Eindgebruiker (of derde) aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade.
1.8.9 Aansprakelijkheid van VitrumNet voor indirecte schade, daaronder gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging, beschadiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, gelden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Eindgebruiker (of derde) dan wel schade door vorderingen van derden op Eindgebruiker, is uitgesloten.
1.8.10 Buiten het in artikel 1.8.4. en 1.8.7 genoemde geval rust op VitrumNet geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.11 De aansprakelijkheid van VitrumNet ontstaat slechts indien Eindgebruiker (of derde) VitrumNet onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en VitrumNet ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen te bevatten, zodat VitrumNet in staat is adequaat te reageren. 1.8.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Eindgebruiker (of derde) binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de schade VitrumNet daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.8.13 Eindgebruiker is volledig aansprakelijk voor de schade die VitrumNet lijdt als gevolg van enige handelwijze van Eindgebruiker in strijd met de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden Access van VitrumNet.
1.8.14 Expliciet uitgesloten aansprakelijkheid is overmacht in de vorm van elke van VitrumNet onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, terroristische dreiging, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, bedreiging, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van VitrumNet of haar leveranciers.

1.9 Overdracht

1.9.1 De tussen VitrumNet en Eindgebruiker gesloten Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VitrumNet. VitrumNet is gerechtigd zijn rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen. Eindgebruiker aanvaardt een dergelijke overdracht.
1.9.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het Eindgebruiker niet toegestaan VitrumNet Koppelingen ter beschikking te stellen aan derden, anders dan op het bij VitrumNet bekende Adres en binnen het eigen bedrijf.

1.10 Niet-toerekenbare tekortkoming

1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van VitrumNet liggen en bedrijfsrisico’s van VitrumNet, zoals maar echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van VitrumNet, het niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informaties en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet gehele kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Diensten en/of door derden geleverde Diensten, slechte weeromstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, Storingen/kabelbreuken in Netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en /of transportbelemmering, een en ander in de ruimste zin van het woord.
1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan VitrumNet de Overeenkomst opschorten tot dat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 VitrumNet behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichtte prestaties die VitrumNet voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid

1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de Overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op ander wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of resterende deel van desbetreffende bepaling) van de
Overeenkomst onverkort van kracht blijven.
1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of een deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, zodanig dat
partijen er naar zullen streven dat de strekking van de Overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Rechtsgang

1.12.1 Op alle Overeenkomsten met VitrumNet is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Dordrecht.

VitrumNet Koppelingen

2.1 Gebruiksrecht Netwerk

2.1.1 Nadat de Overeenkomst hiertoe tot stand is gekomen, verleent VitrumNet aan Eindgebruiker het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het Netwerk (Access) ten behoeve van het ontvangen en/of verzenden van de door VitrumNet schriftelijk geautoriseerde signalen en/of Diensten (VitrumNet Access).
2.1.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van het Netwerk en wordt verstrekt voor de duur dat Eindgebruiker gebruik maakt van Diensten via het Netwerk van VitrumNet. Eindgebruiker zal deze Diensten uitsluitend voor zakelijke doeleinden gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. VitrumNet is gerechtigd met betrekking tot particulier gebruik van deze Dienst nadere voorwaarden te stellen en/of andere prijzen te hanteren.
2.1.3 Het Netwerk zal door of namens VitrumNet worden beheerd en onderhouden. Ten behoeve van het onderhoud kan het Netwerk tijdelijk niet beschikbaar zijn. Eindgebruiker zal alle vereiste medewerking verlenen aan onderhoud.
2.1.4 Het gebruiksrecht (Access) gaat in nadat betaling door Eindgebruiker heeft plaatsgevonden en aan de overige op Eindgebruiker rustende verplichtingen zijn voldaan.
2.1.5 Eindgebruiker is verplicht zich te houden aan de Fair Use Policy van VitrumNet (artikel 4).
2.1.6 Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het dataverkeer afkomstig van en/of bestemd voor Eindgebruiker. Eindgebruiker vrijwaart en houdt VitrumNet schadeloos voor ieder vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer van en/of bestemd voor Eindgebruiker.
2.1.7 Eindgebruiker is verplicht om zorgvuldig om te gaan met (onderdelen van) het Netwerk die zijn aangebracht in haar Bedrijfspand, woning, garage en/of buitenplaats en zal hier geen wijzigingen van welke aard dan ook in (laten) aanbrengen.
2.1.8 Indien VitrumNet een Switch en/of (rand)apparatuur aan Eindgebruiker beschikbaar stelt (bv. Huur of bruikleen), blijft het eigendom van de Switch en/of (rand)apparatuur te allen tijde bij VitrumNet berusten. VitrumNet is gerechtigd een borgsom van Eindgebruiker te verlangen alvorens de Switch en/of (rand)apparatuur te verstrekken. Ook in geval van koop van de Switch en/of (rand)apparatuur blijven artikelen 2.1.9 en 2.1.10 uitdrukkelijk van kracht
2.1.9 Het is Eindgebruiker uitdrukkelijk verboden om het door VitrumNet ter beschikking gestelde Netwerk, onderdelen van het Netwerk, de Switch en/of (rand)apparatuur te laten repareren door een ander dan VitrumNet en/of door VitrumNet aangewezen derde.
2.1.10 Het is Eindgebruiker uitdrukkelijk verboden om eigendomstickers van de Switch en/of (rand)apparatuur te (laten) verwijderen.
2.1.11 Indien Eindgebruiker zich elders vestigt of zijn bedrijf overdoet aan een derde is Eindgebruiker verplicht de nieuwe eigenaar te informeren dat de in het bedrijf geïnstalleerde Netwerkaansluitpunt, de Switch en/of (rand)apparatuur eigendom is van VitrumNet.
2.1.12 Het risico van verlies, diefstal, verduistering, vermissing, of verdwijning anderszins, alsmede beschadiging van de Switch en/of (rand)apparatuur gaat over op Eindgebruiker op het moment van installatie, dan wel aflevering van de Switch en/of (rand)apparatuur bij Eindgebruiker. Vanaf dat moment is Eindgebruiker verplicht als goed huisvader zorg te dragen voor de Switch en/of (rand)apparatuur, alsmede deze te verzekeren en vrijwaart Eindgebruiker VitrumNet voor iedere vorm van schade aan de Switch en/of (rand)apparatuur zolang de Eindgebruiker houder is van de Switch en/of (rand)apparatuur.
2.1.13 De Switch en/of (rand)apparatuur dienen zich te allen tijde op het door Eindgebruiker aangegeven adres te bevinden.
2.2 Koppeling

2.2.1 Nadat de Overeenkomst hiertoe tot stand is gekomen, verstrekt VitrumNet aan Eindgebruiker het niet- exclusieve recht om gebruik te maken van Koppelingen via het Netwerk van VitrumNet. Om deze Koppeling te verkrijgen dient Eindgebruiker in het bezit te zijn van een aansluiting op het
Netwerk alsmede een Switch.
2.2.2 De Koppeling omvat Koppelingen die zijn overeengekomen in de Overeenkomst tussen VitrumNet en Eindgebruiker.
2.2.3 VitrumNet heeft het recht de samenstelling van het aanbod Koppelingen te allen tijde eenzijdig te wijzigen met in acht name van artikel 7.4.
2.2.4 Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Koppeling, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. VitrumNet is gerechtigd met betrekking tot commercieel gebruik van deze Koppeling nadere voorwaarden te stellen en/of andere prijzen te hanteren.
2.2.5 De Koppeling zal door of namens VitrumNet worden onderhouden. Ten behoeve van onderhoud kan de Koppeling tijdelijk niet beschikbaar zijn. Eindgebruiker zal alle vereiste medewerking verlenen aan onderhoud.
2.2.6 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Eindgebruiker heeft plaatsgevonden en aan de overige op Eindgebruiker rustende verplichtingen zijn voldaan.
2.2.7 De Koppelingen zijn de enige “Diensten” die VitrumNet nu en in de toekomst levert aan Eindgebruikers.

2.3 Bemiddeling bij aanvraag Derden Dienst

2.3.1 Derden leveranciers kunnen Derden Diensten via het Netwerk aanbieden (zoals, maar niet beperkt tot, telefonie-en internetDiensten e.d.). VitrumNet bemiddelt eventueel bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de leverancier van de Derden Dienst en Eindgebruiker betreffende de levering van de betreffende Derden Diensten. De Overeenkomst komt met betrekking tot Derden Diensten alleen tot stand tussen Eindgebruiker en Derden Diensten leverancier. VitrumNet is en wordt geen partij bij deze Overeenkomst.
2.3.2 Nadat de Overeenkomst hiertoe tot stand is gekomen, zal VitrumNet op verzoek van Eindgebruiker en/of derde leverancier de betreffende Derden Dienst ontsluiten voor gebruik van de Eindgebruiker op het Netwerk. Indien er een Overeenkomst tot stand komt tussen Eindgebruiker en deze derde leverancier, zal VitrumNet hieromtrent verdere administratieve- en ondersteunende Diensten verlenen, zoals nader is bepaald in artikel 2.3.3.
2.3.3 Met betrekking tot Derden Diensten verzorgt VitrumNet (limitatief): a) de programmering op het Netwerk van de aanvraag van Derden Diensten door Eindgebruiker, waardoor de Eindgebruiker de Derden Dienst kan gaan gebruiken. Hiertoe dient de Derden Diensten Leverancier het hiervoor bestemde formulier, opgesteld door VitrumNet voor toegang van Derden Diensten op het Netwerk, aan VitrumNet ter beschikking te stellen, welke geheel en volledig dient te zijn ingevuld en ondertekend door Eindgebruiker. VitrumNet informeert Eindgebruiker wanneer deze Derden Dienst ter beschikking wordt gesteld aan Eindgebruiker op het Netwerk. VitrumNet tracht de aangegeven datum voor ingebruikname van de dienst op het formulier te realiseren, echter is niet schadeplichtig jegens de Derden Dienst leverancier en/of Eindgebruiker indien deze datum niet gehaald kan worden voor de ingebruikname door de Eindgebruiker van deze Derden Dienst, een en ander tevens beschreven in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. VitrumNet informeert zowel Derden Diensten leverancier als ook Eindgebruiker over de geplande datum voor ingebruikname van de Derden Dienst en na vrijgeven van de Derden Dienst; b) de verdere ondersteuning (per telefoon en/of e-mail) van de Eindgebruiker bij het configureren van de Derden Diensten. De Eindgebruiker dient bij vragen en/of eventuele klachten met betrekking tot de Derden Dienst alleen contact op te nemen met de (helpdesk of Network Operations Center) van de leverancier van de Derden Dienst. VitrumNet heeft het recht gesprekken van Eindgebruiker door te verwijzen, in welke vorm dan ook, naar de leverancier van de Derden Dienst.

2.4 Installatie/ aansluiting op Netwerk

2.4.1 Nadat de Overeenkomst hiertoe tot stand is gekomen, zal VitrumNet zorgdragen voor de aansluiting van het adres van Eindgebruiker op het Netwerk middels het aanleggen van een Netwerkaansluitpunt en (indien van toepassing en tegen extra kosten) levering en installatie van de Switch. Installatie van overige (rand) apparatuur en/of hieraan gerelateerde computerprogrammatuur en/of Derden Diensten wordt uitdrukkelijk niet door VitrumNet uitgevoerd, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen.
2.4.2 Bij aanleg/ installatie van het Netwerkaansluitpunt en/of de Switch zal VitrumNet zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van Eindgebruiker.
2.4.3 Ten behoeve van de aanleg/ installatie van het Netwerkaansluitpunt en/ of de Switch zal Eindgebruiker VitrumNet of een door VitrumNet aangewezen partij toegang verschaffen tot het Bedrijfspand van Eindgebruiker.
2.4.4 Eindgebruiker is er zelf voor verantwoordelijk dat hij ten behoeve van de Dienst beschikt over geschikte (rand)apparatuur. VitrumNet kan terzake van de (rand)apparatuur de Eindgebruiker bindende aanwijzingen geven.

2.5 Helpdesk

2.5.1 VitrumNet heeft ter verdere ondersteuning van Eindgebruiker geen eigen Helpdesk ingericht. De helpdesk functie wordt door Derden leveranciers ingevuld en is zowel per telefoon als per e-mail bereikbaar. Op de website van VitrumNet zijn de openingstijden, telefoonnummers en emailadressen opgenomen. Eindgebruiker dient zelf contact op te nemen met de helpdesk van de leverancier van Derden Diensten bij vragen en/of klachten.

Derden Diensten

3.1 Derden Diensten

3.1.1 De via VitrumNet beschikbaar gestelde en/ of ontsloten Derden Diensten worden door Eindgebruiker bij de leverancier van die Derden Diensten afgenomen, mogelijk met bemiddeling door VitrumNet conform artikel 2.3. VitrumNet bepaalt welke Derden Diensten via het Netwerk kunnen worden aangeboden en/of kunnen worden afgenomen, waarbij zij tracht zoveel mogelijk Diensten toegang te geven tot het Netwerk. VitrumNet streeft ernaar de Eindgebruiker een zo divers mogelijk pakket van Derden Diensten via haar Netwerk te kunnen ontsluiten. Eindgebruiker is geheel vrij een keuze te maken uit deze Derden Diensten.
3.1.2 Indien via het Netwerk Derden Diensten geleverd worden, dan zijn de Algemene Voorwaarden Derden, zoals nader bepaald in artikel 3.2, van toepassing op die Derden Diensten.
3.1.3 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Diensten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden.
3.1.4 De Derden Diensten worden geleverd door en onder de verantwoordelijkheid van de leverancier van de Derden Diensten. VitrumNet draagt er enkel zorg voor dat de Derden Diensten via haar Netwerk kunnen worden ontsloten. Er vindt door VitrumNet geen enkele dienstverlening plaats met betrekking tot Derden Diensten anders dan is bepaald in artikel 2.3.3, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 Algemene Voorwaarden Derden

3.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden VitrumNet van toepassing worden verklaard zijn bijgevoegd bij de Overeenkomst van Derden Diensten van de betreffende leverancier. Bij gebreke van dien zullen deze Algemene Voorwaarden Derden op eerste verzoek van Eindgebruiker worden toegezonden door derde leverancier.
3.2.2 De Algemene Voorwaarden VitrumNet treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden VitrumNet en de Algemene Voorwaarden Derden, kan VitrumNet de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

Gedragscode

4.1 Fair Use Policy

4.1.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van het Netwerk, andere Diensten en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden Diensten en/of aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen en/of Diensten van VitrumNet en/of derden; b) verStoringen in het gebruik in de systemen en/of Diensten van VitrumNet en/of derden kunnen voordoen.
4.1.2 Het is verboden om de Dienst en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken en/of in strijd met de Overeenkomst te benutten. Hieronder vallen, onder andere, de volgende handelingen en gedragingen:

 • a) het niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden VitrumNet en/of Algemene Voorwaarden Derden;
 • b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
 • c) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
 • d) spamming, het ongevraagd verspreiden of voor derden mogelijk te maken van reclameboodschappen en overige mededelingen;
 • e) het bewaren/verspreiden/ontvangen van (kinder) pornografie;
 • f) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • g) verspreiding dan wel voor derden beschikbaar te stellen van obsceen, beledigend en/of kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
 • h) dreigementen;
 • i) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
 • j) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of Netwerken van derden en/of VitrumNet en/of het verrichten en/of het nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

4.1.3 Eindgebruiker zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels van het Internet, zoals vastgelegd in de zogenaamde Netiquette.
4.1.4 VitrumNet behoudt zich het recht voor, naar haar eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde VitrumNet erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de Dienst inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden VitrumNet en/of de Overeenkomst is bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de Dienst en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te (laten) verwijderen en/of filteren en/of haar verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan is.
4.1.5 VitrumNet zal nimmer aansprakelijk zijn voor door Eindgebruiker en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 4.1.4 door en/of ten behoeve van VitrumNet genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 4.1.4 door en/of ten behoeve van VitrumNet genomen maatregelen onverkort van toepassing.
4.1.6 Indien de ernst van het handelen en/of nalaten van Eindgebruiker dit rechtvaardigt en/of dit handelen en/of dit nalaten wordt voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van VitrumNet, zoals uiteengezet in artikel 4.1.4 heeft VitrumNet overeenkomstig artikel 1.6.2 het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat VitrumNet tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

Persoonsgegevens

5.1 (Persoons)gegevens

De door Eindgebruiker aan VitrumNet verstrekte (persoons)gegevens worden door VitrumNet uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. VitrumNet zal, tenzij VitrumNet hiertoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verkregen van de Eindgebruiker, geen (persoons)gegevens aan derden verstrekken anders dan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Aflevering

6.1 (Leverings)termijn

6.1.1 Alle door VitrumNet eventueel genoemde en voor haar geldende (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgelegd op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan VitrumNet bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
6.1.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen VitrumNet naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren.
6.1.3 De overschrijding van een eventuele geldende (leverings)termijn door VitrumNet behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van VitrumNet. VitrumNet aanvaardt onder geen omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

6.2 Voorbehoud

6.2.1 VitrumNet verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen VitrumNet en Eindgebruiker gesloten Overeenkomst, indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.Indien VitrumNet met de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt voordat alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt VitrumNet zicht het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de Overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.
6.2.2 Rechten zoals, maar niet beperkt tot, de gebruiksrechten op Diensten en/of eigendomsrechten op zaken, worden aan Eindgebruiker verleend onder de opschortende voorwaarde dat Eindgebruiker de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt en/of volledig uitdient.

6.3 Aflevering, Installatie en Acceptatie

6.3.1 VitrumNet zal de VitrumNet Koppelingen aan Eindgebruiker conform de door VitrumNet schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en, indien van toepassing en/of door Eindgebruiker gewenst, tegen meerkosten installeren.
6.3.2 Aflevering van Diensten geschiedt door deterbeschikkingstelling van de Diensten aan Eindgebruiker.
6.3.3 Eindgebruiker wordt geacht de Diensten te hebben geaccepteerd na betaling van de Dienst en/of (elektronische) ondertekening voor acceptatie/akkoord op enig order-/uitvoeringsformulier.

6.4 Storing(en)

6.4.1 Onder Storing(en) wordt verstaan het niet voldoen van een VitrumNet Koppeling aan de door VitrumNet vastgestelde specificaties en/of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een VitrumNet Koppeling ten gevolge van onderhoud op de VitrumNet Koppeling. Van een Storing is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Eindgebruiker is gehouden van mogelijke Storing(en) onverwijld melding aan VitrumNet te maken.
6.4.2 VitrumNet streeft ernaar om Storingen zo spoedig mogelijk na melding hiervan op te lossen, voor zover zij daarop enige invloed kan uitoefenen.
6.4.3 Voor Storingen in dan wel gebreken aan Derden Diensten gelden de bepalingen zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden Derden. VitrumNet is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor Storingen in dan wel gebreken aan Derden Diensten en is niet gehouden deze op te lossen, maar zal wel ondersteuning aan Eindgebruiker bieden waar mogelijk (conform artikel 2.3.3).
6.4.4 Ieder recht op herstel van Storing(en) indien de verstrekte VitrumNet Koppeling door Eindgebruiker in welke vorm of op welke wijze dan ook is gewijzigd.
6.4.5 Herstel van Storing(en) zal plaatsvinden op een door VitrumNet aangewezen locatie. VitrumNet is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.
6.4.6 Eindgebruiker is desgevraagd gehouden om daartoe door VitrumNet aangewezen personen toegang te verschaffen tot het Netwerkaansluitpunt, de Switch en/of de (rand)apparatuur, programmatuur en elektronische communicatieverbindingen voorzover zulks van belang is voor de uitvoering van (herstel)werkzaamheden en/of het uitvoeren van controles.
6.4.7 Eindgebruiker zal VitrumNet alle medewerking verlenen om Storing(en) onderbrekingen of andere gebreken in het Netwerk en/of andere Dienst te kunnen verhelpen, zonder dat terzake aanspraak op enige vergoeding bestaat.
6.4.8 VitrumNet is gerechtigd om aan Eindgebruiker de kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de VitrumNet Diensten indien Storing(en) kunnen worden aangemerkt als Storing(en) in algemene zin van Eindgebruiker als gevolg van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan VitrumNet te wijten zijn.
6.4.9 Een Storingsmelding dient tenminste de volgende gegevens te omvatten: naam melder van de Storing, naam Eindgebruiker, naam contactpersoon en telefoonnummer voor bereikbaarheid tijdens de Storing, omschrijving van de klacht, telefoonnummer waar de melder te bereiken is (zowel binnen als buiten kantoortijden) en de locaties van de eindpunten van de verbinding.
6.4.10 In geval van fysieke onderbrekingen van de glasvezelverbindingen bedraagt de maximale tijd tussen de eerste melding van een Storing en de formele herstelmelding door Eindgebruiker:

 • a) gemiddeld 6 en maximaal 8 uur voor een 12/24-vezelige glasvezelkabel,
 • b) gemiddeld 9 en maximaal 14 uur voor een 48-vezelige glasvezelkabel,
 • c) gemiddeld 12 en maximaal 18 uur voor een 96-vezelige glasvezelkabel,
 • d) gemiddeld 18 en maximaal 22 uur voor een 144-vezelige glasvezelkabel,
 • e) gemiddeld 20 en maximaal 26 uur voor een 192-vezelige glasvezelkabel. Bij het direct uitvoeren van een definitieve reparatie worden de genoemde tijden met 2 uur verlengd.

6.4.11 Storingen kunnen 24 uur per dag worden gemeld via 085 – 732 69 78. Tijdens kantooruren wordt u geholpen door medewerkers vanuit ons eigen kantoor.
6.4.12 Fysieke Glasvezel Storingen zoals (graaf)schade kunnen telefonisch worden gemeld via 085 – 732 69 78 of rechtstreeks aan het glasvezel operations center via 088-3131099 of via e-mail naar glasvezelStoring@vddonk.nl.

6.5 Garantie

6.5.1 VitrumNet garandeert geen ononderbroken, Storingvrij of foutloos gebruik of functioneren van VitrumNet Koppelingen en aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in artikel 1.8.
6.5.2 VitrumNet heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Eindgebruiker. VitrumNet treedt slechts op als transport middel. VitrumNet geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.
6.5.3 Garanties op Derden Diensten zijn in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Diensten gegeven garanties, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden Derden.

Prijzen/Betalingen

7.1 Prijzen en Betalingen

7.1.1 Prijzen voor de VitrumNet Koppelingen en de eventuele Derden Diensten staan vermeld op de Overeenkomst van VitrumNet en/of de (daarbij) bijgevoegde prijslijst van VitrumNet en/of de leveranciers van Derden Diensten.
7.1.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
7.1.3 Eindgebruiker is voor de Diensten een vastgestelde vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. De vergoeding is verschuldigd vanaf het moment dat de Dienst aan Eindgebruiker ter beschikking wordt gesteld. Eenmalige project/aansluitingskosten worden nimmer geretourneerd.
7.1.4 Kosten verband houdend met extra gebruik, niet zijnde capaciteitsverruiming, of andere vergoedingen zullen per kwartaal achteraf verschuldigd zijn op basis van nacalculatie.
7.1.5 Vergoedingen zullen door de Eindgebruiker worden voldaan door middel van een (kwartaal)factuur. Facturen dienen binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum door Eindgebruiker aan VitrumNet te worden voldaan.
7.1.6 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is VitrumNet gerechtigd om, zonder dat daartoe een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag de wettelijk rente aan de Eindgebruiker in rekening te brengen. Tevens is VitrumNet per aanmaning gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen alsmede de daadwerkelijk incassokosten aan Eindgebruiker in rekening te brengen.
7.1.7 VitrumNet heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Eindgebruiker om aan zijn verplichtingen te voldoen.
7.1.8 Bovenstaande bepalingen laten overige VitrumNet toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Eindgebruiker onverlet.

7.2 Borgsom

7.2.1 Indien VitrumNet voor de beschikbaarstelling van de Switch en/of (rand)apparatuur een borgsom van Eindgebruiker verlangt, dan is de borgsom door Eindgebruiker verschuldigd op het moment dat de aanvraag van Eindgebruiker door VitrumNet is aanvaard.
7.2.2 Indien Eindgebruiker een borgsom heeft betaald zal VitrumNet de borgsom na beëindiging van de Overeenkomst op bank- en/of girorekening van Eindgebruiker terugstorten.
7.2.3 VitrumNet is gerechtigd om de borgsom te verrekenen met nog openstaande vorderingen op Eindgebruiker.
7.2.4 Door beschadiging of verlies van de Switch en/of (rand)apparatuur verliest Eindgebruiker pro rato recht op teruggave van de borgsom.

7.3 Eenmalige kosten

7.3.1 VitrumNet is gerechtigd bij opdracht de eenmalige kosten in rekening te brengen. Indien volledige betaling van deze kosten uitblijft is VitrumNet gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Eindgebruiker aan VitrumNet uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.4 (Prijs)wijzigingen in VitrumNet Diensten en Access

7.4.1 VitrumNet is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten, de prijzen van VitrumNet Koppelingen aan deze wijziging(en) aan te passen.
7.4.2 VitrumNet is gerechtigd aanpassingen te maken, dan wel wijzigingen door te voeren met betrekking tot de VitrumNet Koppelingen.
7.4.3 VitrumNet zal Eindgebruiker de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele wijzigingen in VitrumNet Koppelingen.
7.4.4 Eindgebruiker zal op verzoek van VitrumNet alle medewerking verlenen die van belang is voor het tot stand brengen van wijzigingen, zonder dat VitrumNet terzake enige vergoeding is verschuldigd.

Intellectueel Eigendomsrecht

8.1 Intellectueel Eigendomsrecht

8.1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, heeft niets in deze algemene voorwaarden en/of Overeenkomst tot doel enig intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten tussen partijen over te dragen.
8.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Diensten, blijven voor elke opdracht door VitrumNet uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand VitrumNet Koppeling, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij VitrumNet berusten.